DIE ENNEPERFLÄCHE


 

\[ x(u,v)=u-\frac{1}{3}\,u^3+uv^2\,,\quad y(u,v)=-v-u^2v+\frac{1}{3}\,v^3\,,\quad z(u,v)=u^2-v^2 \]